regulamin

z dnia 1.09.2018

pozaszkolnej formy edukacji artystycznej z

zakresu rysunku odręcznego, kompozycji obrazu oraz

podstaw malarstwa realizowanej przez

Atelier Miniatura

 

§1 Postanowienia ogólne:

1. Główną siedzibą firmy Atelier Miniatura jest lokal przy ul. Kaszubskiej 20/1, 75-036 w Koszalinie. Jej adres internetowy to: www.atelierminiatura.pl.

2. Firma Atelier Miniatura, reprezentowana przez p. Rafała Podgórskiego o numerze NIP 669-234-65-44 posiada status działalności gospodarczej o numerze PKD 85.52.Z jako pozaszkolne formy edukacji artystycznej i świadczy usługi edukacyjne z dziedzin sztuk pięknych, a w tym:
– podstaw rysunku sztalugowego odręcznego;
– podstaw rysunku architektonicznego;
– podstaw geometrii wykreślnej;
– podstaw zasad kompozycji brył i płaszczyzn;
– podstaw malarstwa sztalugowego;
– podstaw teorii projektowania architektonicznego;
– podstaw teorii projektowania graficznego;
– podstaw elementów historii sztuki.

3. Pozaszkolna edukacja artystyczna oferowana przez firmę Atelier Miniatura opiera się na zasadach kursów w formie przewidzianych pakietów, a w tym:
– 10 miesięcznym kursie o łącznej sumie godzin 160
– 10 miesięcznym kursie o łącznej sumie godzin 240
– 20 miesięcznym kursie o łącznej sumie godzin 320
– 30 miesięcznym kursie o łącznej sumie godzin 480
– indywidualnie dostosowanym kursie do potrzeb słuchacza w wymiarze godzin ustalonym na wspólnych zasadach.

4. Głównym koordynatorem programu nauczania, odpowiedzialnym za merytoryczne oraz praktyczne przygotowanie kursu jest p. dr Rafał Podgórski, który zwany będzie dalej „Dydaktykiem”.

5. Uczestnik kursu zwany będzie dalej jako „Słuchacz”.

6. Podstawowym założeniem edukacji artystycznej ukierunkowanej dla młodzieży w wieku licealnym jest jej przygotowanie do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie artystyczne w kraju o kierunkach takich jak:
– architektura i urbanistyka
– architektura wnętrz
– architektura krajobrazu
– wzornictwo przemysłowe
– wzornictwo projektowe / design
– grafika
– multimedia
– animacja obrazu
– malarstwo

7. Dodatkowym celem dydaktyki oferowanej przez Atelier Miniatura jest poznanie oraz pogłębienie wiedzy z zakresu dziedzin sztuk wizualnych w celu rozwoju świadomości wzrokowej , inteligencji przestrzennej oraz nabyciu umiejętności praktycznych rozwijających ogólną sylwetkę intelektualną oraz psychofizjologiczną Słuchacza.

8. Kurs Atelier Miniatura, ze względu na zróżnicowaną ilość godzin dostępnych w różnych pakietach, dzieli się dodatkowo na typy kursów, które obiera Słuchacz w momencie do jego przystąpienia. Są to:
– kurs podstawowy, który przewiduje 160 godzin w 10 miesięcznym kursie
– kurs architekta, który przewiduje 240 godzin w 10 miesięcznym kursie
– kurs projektanta, który przewiduje 240 godzin w 10 miesięcznym kursie
– kurs grafika, który przewiduje 240 godzin w 10 miesięcznym kursie.

9. W zależności od wyboru typu kursu, Słuchaczowi przysługuje specjalnie opracowany program dydaktyczny opracowany z myślą o jego specjalizacji.

10. Cykl rozłożenia wymiaru godzin 10 miesięcznego kursu występuje w co tygodniowych zajęciach trwających 4 godziny. W przypadku uczestnictwa w kursie o łącznym wymiarze godzin 240 w okresie 10 miesięcy dochodzą dodatkowe zajęcia w tygodniu o podstawie 2 godzinnej.

11. Forma pozaszkolnej edukacji artystycznej oferowanej przez Atelier Miniatura jest odpłatną usługą w rozumieniu umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, co za tym idzie przewiduje następujące całościowe kwoty płatności w wysokości:
– 2700 zł za 10 miesięczny kurs o łącznej sumie godzin 160
– 3500 zł za 10 miesięczny kurs o łącznej sumie godzin 240

12. W momencie wniesienia całościowej kwoty za dany kurs 10 miesięczny lub więcej, Słuchaczowi przysługuje ulga finansowa w wysokości 5% od całości należności.

13. Płatność za uczestnictwo w kursie następuje w comiesięcznym cyklu rozliczeniowym, z graniczną datą uregulowania należności do 15 dnia każdego danego miesiąca obranego kursu edukacyjnego.

14. Płatność następuje w formie przelewu na konto bankowe. GETIN BANK 32 1460 1181 2025 5389 6728 0002. Rafał Podgórski.

15. W przypadku przystąpienia do kursu w trakcie jego trwania, kursant jest zobowiązany do płatności co miesięcznej, będącej częścią dziesiątą całościowej kwoty za obrany typ kursu równą ilościom miesięcy pozostałych do końca jego cyklu. Przykładowo, osoba przystępująca do kursu w miesiącu marcu, który jest 7 miesiącem trwania cyklu, pozostałych zostało 3, a więc :

(3/10 x kwota kursu, np. podstawy rysunku) : 3 = (3/10×2700):3=750:3=270

16. Kursy oferowane przez Atelier Miniatura w zależności od wybranego pakietu ilości godzin przewidują specjalizację ukierunkowaną pod wybraną dyscypliną wymienioną w pkt. 4. niniejszego regulaminu.

17. W roku szkolnym / akademickim rozpoczęcie kursu jest przewidziane na pierwszy tydzień września 2017 roku, a jego zakończenie na ostatni tydzień czerwca 2018r.

18. Atelier Miniatura zobowiązuje się, że dołoży wszelkich starań dostępnych w zgodzie z etyką zawodową, pedagogiką oraz obowiązującym prawem, ażeby Słuchacz otrzymał najwyższy poziom edukacji wymienionej w pkt. 2 niniejszego regulaminu.

19. Atelier Miniatura nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za złe lub negatywne oceny/ wyniki przyswajania wiedzy z zakresu edukacji przez nią oferowanej. Pozytywny wynik, a co za tym idzie pozytywnie zdany egzamin wstępny na uczelnię wyższą jest uzależniony od obopólnej współpracy pomiędzy Słuchaczem, a Dydaktykiem. Sukces jest możliwy wyłącznie wtedy, kiedy obie strony dokładają wszelkich starań w rozwój, oraz od wydarzeń losowych.

§2 Prawa i obowiązki uczestnika kursu Atelier Miniatura:

1. Słuchacz oraz jego rodzic w przypadku jego niepełnoletności ma obowiązek zapoznania się z regulaminem z dnia 01.09.2018 pozaszkolnej formy edukacji artystycznej organizowanej przez Atelier Miniatura.
2. Atelier Miniatura ma obowiązek o poinformowaniu Słuchacza przed rozpoczęciem kursu o 10 miesięcznym planie zajęć, z wyszczególnieniem dni w miesiącu oraz szczegółowych godzin.

3. Słuchacz, który podejmie świadomą decyzję o wyborze pakietu ilości godzin, ma obowiązek jego dopełnienia ze 100% frekwencją obecności.

4. Jeżeli z przyczyn losowych, potwierdzonych stosownym zaświadczeniem, a w tym np. zwolnieniem lekarskim, Słuchacz nie mógł się pojawić na zajęciach, przysługuje mu prawo odrobienia zajęć w innym terminie niż wskazany w rocznym planie.

5. W przypadku nieobecności przez Słuchacza w terminie wyznaczonym przez Dydaktyka jako zajęcia do odrobienia, prawo do kolejnego wyznaczenia terminu przepada.

6. W przypadku nie obecności na zajęciach z przyczyn nie udokumentowanych stosownym zaświadczeniem, wynikającym z zaniedbania Słuchacza, Atelier Miniatura nie ma obowiązku wskazania innej daty do odpracowania straconych godzin.

7. Jeżeli Słuchacz nie wypracuje wszystkich przewidzianych godzin w danym kursie, Atelier Miniatura nie ponosi odpowiedzialności za końcowy efekt nabytej wiedzy oraz umiejętności.

8. Słuchaczowi przysługuje darmowy papier do rysunku w celu zrealizowania wyznaczonych zadań podczas 4 godzinnych zajęciach praktycznych.

9. Słuchacz ma obowiązek być przygotowanym do zajęć pod kątem przyborów do rysowania, a w tym: ołówki w skali od 4h do 8b, grafity 4-8b, gumki do ścierania, pastele w kolorze sepii lub brązu van Dycka, temperówki, nożyka introligatorskiego, cyrkla, ekierki, kątomierza, linijki.

10. Słuchacz ma obowiązek realizowania oraz odrabiania terminowo zadanych prac domowych wyznaczonych przez program Dydaktyczny.

11. W przypadku nie terminowości lub braku zrealizowania prac domowych przez Słuchacza, oraz nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach, Atelier Miniatura ma prawo nałożyć karę w postaci :
– nabytych zniżek i promocji na dany kurs
– wyzbycia się odpowiedzialności za efekt końcowy nabytej wiedzy oraz umiejętności
– wypowiedzenia umowy edukacyjnej zawartej pomiędzy Atelier Miniatura, oraz Słuchaczem, lub jego prawnym opiekunem
12. Słuchacz zobowiązuje się do punktualności jego obecności podczas wyznaczonych zajęć.
13. Podczas zajęć obowiązują zasady BHP wyznaczone na ogólnych zasadach użyteczności publicznej.
14. Słuchacz zobowiązuje się do przestrzegania wyznaczonego poziomu estetyki oraz etyki przez normy społeczne reprezentowane przez osoby o szczególnej wrażliwości artystycznej, a w tym wysokiej kultury osobistej, szacunku wobec kolegów oraz koleżanek i Dydaktyka.

15. Atelier Miniatura ma obowiązek o poinformowaniu Słuchacza o zakresie dydaktycznym, który będzie zrealizowany w ramach obranego kursu.

16. Słuchacz ma prawo zrezygnować z kursu z jednomiesięcznym wypowiedzeniem umowy, w momencie kiedy uzasadni swój powód, będący w zgodzie z prawdą, tj. kiedy uzna, że otrzymywana edukacja nie jest wystarczająca dla jego personalnego rozwoju lub uzna, że nie jest mu więcej potrzebna.

17. Każdemu Słuchaczowi przysługuje indywidualne podejście do wyznaczonego problemu dydaktycznego przez Dydaktyka, który pełni rolę mistrza oraz pedagoga.

18. W przypadku Słuchacza, który dojeżdża na zajęcia z innej miejscowości, niż ta w której odbywają się zajęcia, jest zobowiązany pokryć koszty podróży z własnego budżetu.

§3 Promocje oraz nagrody

1. Słuchaczowi przysługują promocje finansowe i nagrody w zależności od okoliczności zorganizowanej przez Atelier Miniatura.

2. Jeżeli Słuchacz przyczyni się bezpośrednio oraz zakomunikuje Dyrektora Atelier do pozyskania nowego Słuchacza, który przystąpi do 10 miesięcznego kursu oferowanego przez Atelier Miniatura, przysługuje mu zniżka na kurs w wysokości 5% od całości kursu, a w tym 5% od jego częściowej – miesięcznej raty. Z każdym kolejnym pozyskanym bezpośrednio Słuchaczem przysługuje mu kolejne 5% czyniących sumę nabytych zniżek według tej samej zasady.

3. Słuchacz w przypadku budowania pozytywnego wizerunku firmy Atelier Miniatura poprzez pozytywne komentarze na portalach społecznościowych zajmujących się promocją edukacji pozaszkolnej, może liczyć na bony promocyjne ustalone na drodze indywidualnego rozpatrzenia przez Atelier Miniatura

4. Najzdolniejsi Słuchacze Atelier Miniatura mogą liczyć na promocję ich dzieł powstałych podczas trwania kursu w formie publikacji drukowanej prasowej, internetowej oraz wystawienniczej, organizowanej przez Atelier Miniatura.

5. Wyjątkowo uzdolnieni Słuchacze mogą liczyć na indywidualną promocję w postaci wystawy ich dzieł w różnych ośrodkach wystawienniczych w Koszalinie oraz ich sprzedaż za pośrednictwem Atelier Miniatura po uzyskaniu ich zgody.

§4 Prawa autorskie

1. Wszystkie dzieła powstałe przez uczestników Atelier Miniatura podczas trwania kursu są objęte prawami autorskimi, których prawa te są rozłożone w połowie po stronie Słuchacza i Dydaktyka.

2. Wszystkie dzieła powstałe przez Słuchacza podczas trwania kursu przechodzą na własność Słuchacza, lecz prawa autorskie pozostają tak jak zostało to opisane w pkt §4 1. niniejszego regulaminu.

3. Atelier Miniatura nabywa prawa do publikacji powstałych dzieł będących własnością Słuchaczy w formie elektronicznej oraz papierowej.

4. Słuchacz podczas trwania zajęć zgadza się na dokumentację fotograficzną wykonaną w celu promocji zajęć, na której może widnieć jego wizerunek oraz jego dzieło.

§5 Postanowienia końcowe

1. Każdy z uczestników kursu deklaruje że zapoznał się z niniejszym regulaminem swoim podpisem, lub podpisem osoby odpowiedzialnej prawnie, będącej jej rodzicem lub prawnym opiekunem.

2. Każdy słuchacz lub w przypadku jego nie pełnoletności jego rodzic lub prawny opiekun ma obowiązek zawarcia umowy edukacyjnej z Atelier Miniatura w przypadku przystąpienia do obranego kursu opisanego w niniejszym regulaminie.

3. Odpowiedzialność cywilno – prawna wynikająca z charakteru umowy, którą zawiera Słuchacz z firmą Atelier Miniatura, spoczywa na osobie odpowiedzialnej prawnie za Słuchacza, w momencie kiedy jest on niepełnoletni, tj. jego rodzica lub opiekuna.

4. Atelier Miniatura nie jest płatnikiem VAT, dlatego wystawiane dowody wpłaty są rachunkami przyjętymi na ogólnych zasadach.

 

DO POBRANIA : Regulamin Atelier Miniatura